การจัดการความรู้ KM

1.สรุปแนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาตำรา-เอกสารการสอน

2.สรุปแนวปฏิบัติที่ดีเทคนิคการจัดการและการเผยแพร่บทความวิจัยอย่างเป็นระบบ