ประวัติความเป็นมาคณะ

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษยกฐานะมาจาก “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 บนที่ดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 535 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 5 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มในระยะแรกของสำนักงานสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

                    ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏศรีสะเกษได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสำนักงานงบประมาณคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2548 เป็นต้นมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2549 เป็นต้นมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  และวิทยาศาสตร์

                    ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2556 เป็นต้นมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์   และวิทยาศาสตร์  

ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

                    สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะ ทำให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ลงวันที่ 21 กันยายน 2556  ขึ้น ทำให้เกิดการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  5  คณะ  ซึ่งวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองเป็นหนึ่งในนั้น โดยมีการจัดการเรียนการสอน
3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่  

                    1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  

                    2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  

                    3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ซึ่งมีสำนักงานคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  

ปรัญชาวิทยาลัยกฎหมายฯ

ความรู้คู่คุณธรรม  สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์วิทยาลัยกฎหมายฯ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

พันธกิจวิทยาลัยกฎหมายฯ

พันธกิจที่ 1

ผลิตนักกฎหมาย
นักปกครอง
และนักบริหาร
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2

วิจัย
สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 3

บริการวิชาการเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริม อนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5

บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักการปกครองสาธารณะ
แนวใหม่เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!