ข้อมูลบุคลากร – นางวรางคณา ปุ๋ยสูงเนิน

นางวรางคณา ปุ๋ยสูงเนิน

• ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2546
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
error: Content is protected !!