ข้อมูลบุคลากร – นางวิลาสินี รัตนวรรณ

นางวิลาสินี รัตนวรรณ

• ตำแหน่ง

บรรณารักษ์
ห้องสมุดนิติศาสตร์

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร สารสนเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2554
ระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2556
ระดับปริญญาเอก
error: Content is protected !!