ข้อมูลบุคลากร – นางสาวทิพวัลย์ โสพิษ

นางสาวทิพวัลย์ โสพิษ

• ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสถาบันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีการจัดการการตลาด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
error: Content is protected !!