ข้อมูลบุคลากร – นางสาวสมฤทัย ปิยะพิสุทธิ์

นางสาวสมฤทัย ปิยะพิสุทธิ์

• ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสถาบันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
error: Content is protected !!