ข้อมูลบุคลากร – นางอัจฉรา จันเทพา

นางอัจฉรา จันเทพา

• ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสถาบันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2548
ระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ
2550
ระดับปริญญาโท
error: Content is protected !!