ข้อมูลบุคลากร – นายสันติภาพ รัตนวรรณ

นายสันติภาพ รัตนวรรณ

• ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสถาบันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2555
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
error: Content is protected !!