ข้อมูลบุคลากร – นายเอกลักษณ์ สุรวิทย์

นายเอกลักษณ์ สุรวิทย์

• ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสถาบันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2552
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
error: Content is protected !!