ข้อมูลบุคลากร – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือศักดิ์ แสวงมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือศักดิ์ แสวงมี

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีศศ.บ. (ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2537
ระดับปริญญาโทศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2546
ระดับปริญญาเอกรป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม2556

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
error: Content is protected !!