ข้อมูลบุคลากร – ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทวี คงคูณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทวี คงคูณ

• ตำแหน่งผู้บริหาร

รองคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ด้านงานบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีศศ.บ. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี2543
ระดับปริญญาโทศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2545
ระดับปริญญาเอก

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
error: Content is protected !!