ข้อมูลบุคลากร – อาจารย์กิตติชัย ขันทอง

อาจารย์กิตติชัย ขันทอง

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา2555
ระดับปริญญาโทร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยบูรพา2558
ระดับปริญญาเอก

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
error: Content is protected !!