ข้อมูลบุคลากร – อาจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ อารยะพงศ์

อาจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ อารยะพงศ์

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถาบันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีวท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูจันทรเกษม2529
ระดับปริญญาโท(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)2539
ระดับปริญญาเอกปร.ด. (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2553

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
error: Content is protected !!