งานพัฒนานักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง นางงามกับการเมืองไทย : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านบทบาทของผู้หญิง

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคกศ.บป. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง นางงามกับการเมืองไทย : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านบทบาทของผู้หญิง ณ ห้อง…

กิจกรรมทำบุญตักบาตร น้องใหม่วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร น้องใหม่วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567” …

กิจกรรมปรับห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2567

          เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายแล…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 สโมสรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและก…

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2566 ภาค กศ.บป.

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทวี คงคูณ รองคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง …

โหลดเพิ่มเติม…
error: Content is protected !!