ติดต่อเรา


สำนักงานคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 หมู่ 8 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทร. 093-123-3696

<<<
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>>

สำนักงานคณบดี
วิทยาลัยกฎหมาย
และการปกครอง ชั้น 2

error: Content is protected !!