หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

1.1 รหัสหลักสูตร

1.2 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

: 25521631102888

: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

: Bachelor of Laws Program

: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

: Bachelor of Laws

: น.บ.

: LL.B.

3. วิชาเอก –

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

5.4 การรับเข้าศึกษา

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

โลโก้ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ห้องสาขาวิชานิติศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

error: Content is protected !!