หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

1.1 รหัสหลักสูตร

1.2 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

: 25551631100226

: หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

: Bachelor of Bachelor of Political Science Program

: หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

: Bachelor of Political Science

: ร.บ.

: B.Pol.Sc.

3. วิชาเอก –

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน

5.4 การรับเข้าศึกษา

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

โลโก้ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ห้องสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

error: Content is protected !!