อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มีอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน

– ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน

– อาจารย์ประจำสาขาวิชา 4 คน

– ระดับการศึกษา ปริญญาเอก 4 คน  ปริญญาโท 3 คน

ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือศักดิ์ แสวงมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์สุรศักดิ์ จันทา
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทวี คงคูณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์กิตติชัย ขันทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
ดร.ณัฐศรัณย์ อารยะพงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์