โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องบุญชง วีสมหมาย 1201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่องการรายงานผลการฝึกประสบการณ์ผ่านคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมโปสเตอร์ คลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอผลการฝึกฯ เพื่อประโยชน์และตัวอย่างให้แก่น้องๆนักศึกษาในรุ่นต่อไป นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศร นวลมณี เจ้าหน้าที่สนับสนุน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาแชร์ประสบการณ์และวิธีการสร้างความประทับใจแรกในการทำงาน และยังได้แนะนำวิธีทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่น้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์

38 Views

Tags :

งานพัฒนานักศึกษา

Share This :