โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา 2566

งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน, งานพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมปีบทอง ชั้น 3 อาคารพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 วิชา ทั้งด้านบุคลิกภาพในที่ทำงานและด้านระเบียบงานสารบรรณให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โดยภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. อบรมในหัวข้อ “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการในหน่วยงาน” วิทยากรโดย นายจรัส โนนกอง บุคลากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกลางและหัวหน้างานบริหารบุคคล

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพแและการสื่อสารที่ดีในการทำงาน” วิทยากรโดย อาจารย์พรหมลิขิต อุรา อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

35 Views

Tags :

งานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน, งานพัฒนานักศึกษา

Share This :