ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ครั้งที่ 2

งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล IC3 GS6 #ครั้งที่ 2

วันที่ 15 พ.ย. 66 เวลา 16.00 -18.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://sskru365-my.sharepoint.com/personal/watchara_t_365_sskru_ac_th/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fwatchara%5Ft%5F365%5Fsskru%5Fac%5Fth%2FDocuments%2Fดิจิทัล%2Fปีการศึกษา%202566%2FIC3%20GS6%2Fตรวจสอบรายชื่อ%2Fตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมิน%20ครั้งที่%202%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fwatchara%5Ft%5F365%5Fsskru%5Fac%5Fth%2FDocuments%2Fดิจิทัล%2Fปีการศึกษา%202566%2FIC3%20GS6%2Fตรวจสอบรายชื่อ&ga=1

22 Views

Tags :

งานประชาสัมพันธ์

Share This :