หมวดหมู่: งานบริหารจัดการคณะ

ส่งแบบประเมินบุคลากร รอบที่ 2/2566 เดือนเมษายน – กันยายน 2566

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองทุกท่าน ส่งแบบประเมินบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 2/2566 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประเมินได้ที่นี่ https://sites.google.com/view/assess-personnel-clg-sskru/ กำหนดส่งเอกสารตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเ…

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบของระดับคณะ เพื่อพัฒนา…

การประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์วิทยาลัยกฎหมายฯ ระยะ 5 ปี

          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์วิทยาลัยกฎหมายฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิท…

Load More