หมวดหมู่: งานบริหารจัดการคณะ

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 2567

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาว…

การประชุมสามัญ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผศ.ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสามัญวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2    &nb…

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 4/2567

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และพิจาร…

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แ…

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู…

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 3/2567

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และพิจาร…

การประชุม กบ. ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และพิ…

การประชุม กบ. ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 3 มกราคม 2567

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และพิจารณ…

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 2566

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเ…

การประชุม กบ. ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 6 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และพิจา…

Load More
error: Content is protected !!