ข้อมูลบุคลากร – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์

• ตำแหน่งผู้บริหาร

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏสกลนคร2541
ระดับปริญญาโทศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2545
ระดับปริญญาเอกรป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2556

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
error: Content is protected !!