ข้อมูลบุคลากร – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส

• ตำแหน่งผู้บริหาร

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถาบันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2543
ระดับปริญญาโทรป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2548
ระดับปริญญาเอกรป.ด. (การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยบูรพา

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
error: Content is protected !!