ข้อมูลบุคลากร – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณัฐวัฒน์ บัวทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณัฐวัฒน์ บัวทอง

• ตำแหน่งผู้บริหาร

ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีน.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2549
ระดับปริญญาโทน.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2553
ระดับปริญญาเอกน.ด. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม2563

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
error: Content is protected !!