ข้อมูลบุคลากร – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา มะลิไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา มะลิไทย

• ตำแหน่งผู้บริหาร

รองคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ด้านงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2549
ระดับปริญญาโทรป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2553
ระดับปริญญาเอก

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3

ไมีมีข้อมูล

error: Content is protected !!