ข้อมูลบุคลากร – อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จันทา

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จันทา

• ตำแหน่งผู้บริหาร

ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีวศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น2539
ระดับปริญญาโทศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง2547
ระดับปริญญาเอกร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2566

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1
2
3
error: Content is protected !!