ข้อมูลบุคลากร – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท

• ตำแหน่งผู้บริหาร

คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

• สังกัดสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
ระดับการศึกษาสถานันการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีบธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2546
ระดับปริญญาโทรป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตบัฒนบริหารศาสตร์2553
ระดับปริญญาเอกปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม2557

ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย

ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2566
ปี พ.ศ.2565
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
1กระบวนการที่ก่อให้เกิดรูปแบบความร่วมมือภายใต้โครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษTCI 2/ลิขสิทธิ์
2ความสัมพันธ์ของปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดศรีสะเกษTCI 2/ลิขสิทธิ์
3แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดศรีสะเกษTCI 2/ลิขสิทธิ์
ลำดับชื่องานวิจัยระบบการเผยแพร่ (ประชุม, วารสาร,ผลงาน)
error: Content is protected !!