หมวดหมู่: งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รปศ.อาสาพัฒนา สืบสานวัฒนธรรม 2565

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “รปศ.อาสาพัฒนา สืบสานวัฒนธรรม” ณ ศาลาประชาคมบ้านไฮ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนร…

Load More